2015-10-14 16:00Bloggpost

Snart dags att lansera affärsplan 2016 – 2019

Efter många timmars genomgång av undersökningar, analyser och rapporter är nu snart vår affärsplan för de kommande fyra åren klar. Men som läget på bostadsmarknaden ser ut, måste vi redan nu blicka framåt i ett längre tidsperspektiv. Därför har vi valt att ställa in siktet mot 2030. Här sammanfattar vi några viktiga delar ur bakgrundsmaterialet.

Det som ytterst styr oss som bolag är bland annat aktiebolagslagen, lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, bolagsordningen och vårt ägardirektiv. Där står bland annat att:

  • Vi ska främja bostadsförsörjningen i Skövde
  • Bolagets verksamhet ska, utifrån en social grund och långsiktighet, bedrivas enligt affärsmässiga principer.
  • Bolaget ska tillsammans med andra berörda intressenter aktivt arbeta för att Skövde kommun ska vara ett attraktivt boendealternativ i regionen.
  • Bidra till ett hållbart samhälle och vara ett föredöme i miljöfrågor.

Detta tillsammans med övriga direktiv ger ganska tydliga ramar för vårt uppdrag och vartåt vår affärsplan måste utformas.

Fler bostäder behövs, gärna små och billiga

Att efterfrågan på bostäder är stor är nog ingen överraskning för någon. Och det är även en bild som förstärkts av våra undersökningar. Till exempel konstaterar Boverket att Skövde behöver 5000 nya bostäder till 2025. Läs mer i rapporten Behov av bostadsbyggande – Teori och metod samt en analys av behovet av bostäder till 2025 Även Länsstyrelsens analys av bostadsmarknaden i Västra Götaland 2015 visar på stort behov av att fler lägenheter byggs. Vi arbetar tillsammans med Högskolan i Skövde på en rapport om efterfrågan på studentbostäder i Skövde som pekar mot att studentbostadsbeståndet bör utökas med ca 200 lägenheter. Här hittar du hela rapporten Bostadsmarknadsanalys Västra Götaland 2015 (pdf).

Vi bad Industrifakta att göra en omvärldsanalys för bostadsmarknaden i Skövde. Den konstaterar att snabbare marknadsförändringar och produktcykler i t ex IT-relaterade företag leder till osäkrare anställningsformer, vilket minskar intresset och möjligheten att investera i en bostad. Efterfrågan på mindre hyresrätter ökar. Där konstateras också att vi kan se en tilltagande befolkningsökning 2014-2020 enligt prognos. 70+ och 25-29 år väntas växa starkast.

Antalet sökande i vår bostadskö har ökat från 5000 till 23000 på åtta år. Av dessa är 13000 under 29 år. Omkring 2800 har aktivt sökt en lägenhet de senaste tre månaderna.


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 5 000 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har drygt 80 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson
Josefine Ahrling
Kommunikatör
Josefine Ahrling
Eva-Lisa Svensson
Kommunikatör
Eva-Lisa Svensson