2015-10-29 14:30Pressmeddelande

Skövdebostäder satsar 6 miljarder och bygger 3000 bostäder

null

Skövdebostäder kan bygga 3000 bostäder på femton år för att möta en del av det enorma bostadsbehov som finns i Skövde. Bolaget är berett att investera omkring sex miljarder för Skövdes utveckling – om rätt förutsättningar ges.

- Fattar kommunen beslut i planprocesser och annat som påverkar möjligheten till att bygga i den takt vi kan och vill bygger vi 3 000 bostäder fram till 2030. Det är en enorm ökning av produktionstakten från vår sida och detta möjliggörs av en mycket stark ekonomi med marknadsmässig avkastning och stigande fastighetsvärde. De goda förutsättningarna har vi tack vare strategiskt arbete och framsynt planering av såväl renovering och underhåll som nyproduktion, säger Dan Sandén, vd på Skövdebostäder som nu släpper sin affärsplan.

Under affärsplaneperioden (2016-2019) färdigställer bolaget 175 lägenheter per år, sedan dras takten upp till cirka 220 lägenheter. Resten av behovet hoppas Skövdebostäder kan täckas av andra aktörer – inte minst genom att bolaget själva arbetar aktivt för att få till stånd samverkansprojekt av många olika slag.

Affärsplanen visar vägen
Skövdebostäder har i sin affärsplan identifierat en rad tänkbara centrumnära och attraktiva lägen, med plats för 9 000 bostäder.

- Allt kan och ska inte bebyggas av Skövdebostäder och en del mark måste upplåtas till nya förskolor, skolor och annan infrastruktur som är nödvändigt för en växande stad. Det är också viktigt att få till en blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer. Självklart måste utvecklingen av staden genomföras med omdöme, så att viktiga kultur- och naturvärden bevaras, säger Dan Sandén.

Utvecklingsmöjligheter för ett mer spännande Skövde
Den idéskiss som Skövdebostäder presenterar för att utveckla Skövde kräver att alla vågar tänka nytt och ifrågasätta attityder och värderingar. Förutom att hitta plats som möjliggör bostäder påvisar Skövdebostäder ett antal spännande projekt som kan bli verklighet i kombination med byggnationer. Bland annat en linbana mellan Resecentrum och Billingehus med en mellanstation vid Arena Skövde. Nya projekt skapar möjligheter för både bostäder och andra verksamheter så att kostnaderna kan spridas på många aktörer.

En levande stad
Undersökningar visar att läget är avgörande. Centrumnära och attraktivt är det som gäller. För att tillgodose behovet av centrala bostäder är en lösning att förtäta, det vill säga att bygga mer inne i staden. Att bygga samman stadsdelar bidrar till att bygga broar mellan människor, både bildligt och bokstavligt talat. Forskning visar att det är förtätning i kombination med förekomsten av mötesplatser som skapar en attraktiv stad, där invånarna trivs, känner sig trygga och får kraft att utvecklas. En förtätad stadsmiljö bidrar till att effektivisera en rad viktiga samhällsfunktioner, som till exempel kollektivtrafik, närhet till vård och så vidare. Genom att använda redan etablerad infrastruktur kan kostnaderna hållas nere och påverkan på miljön blir mindre.

Integration och hållbarhet
Bostadsfrågan och tillgången på bostäder har betydelse för integration. Lyckad integration är en av de avgörande faktorerna för att hela Skövde ska kunna utvecklas positivt. Skövdebostäder vill som allmännyttigt bostadsföretag göra en insats för att främja integrationen på olika sätt.

- Vi tittar hela tiden på hur vi på olika sätt ska kunna göra insatser på det här området. Detta är en oerhört viktig fråga inte minst just nu, menar Dan Sandén.

Miljö- och hållbarhetsfrågorna fortsätter samtidigt att öka i betydelse och trots att Skövdebostäder kommit längre än många andra bostadsföretag på dessa områden finns det betydande förbättringsmöjligheter.

Nöjda hyresgäster
Men Skövdebostäder ska inte bara bygga nytt. Huvuduppgiften för det kommunala bostadsbolaget är att förvalta det befintliga beståndet på bästa sätt och att få nuvarande hyresgäster att känna sig nöjda med servicen, tryggheten och inflytandet över boendemiljön. Inte bara nöjda, utan nöjdare än alla andra hyresgäster i landet – det är Skövdebostäders övergripande mål.

- Man kan säga att vi i allt vi gör ska vi överraska, överträffa förväntningar och vara så mycket bättre. Då går det bra för Skövdebostäder – och därmed även bra för Skövde som helhet, sammanfattar Dan Sandén.

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 4600 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor.


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 5 000 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har drygt 80 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson
Josefine Ahrling
Kommunikatör
Josefine Ahrling
Eva-Lisa Svensson
Kommunikatör
Eva-Lisa Svensson