2023-02-02 13:00Pressmeddelande

Nya hem och möjligheter i idrottsstaden Södermalm – en långsiktig idé

Skiss över möjlig utveckling Södermalm
Hem och möjigheter i idrotsstaden SödermalmSkiss över möjlig utveckling Södermalm

Före sommaren 2022 fick Skövdebostäder uppdraget att utreda förutsättningarna för ett sammanhållet idrotts- och bostadsområde på Södermalm. Målet var att samtidigt som fotbollsarenan anpassas för fotboll i Superettan tillföra värde till stadsdelen Södermalm och därmed öka attraktiviteten för Skövde som plats att leva och bo.

Idéskiss för långsiktig utveckling

Idag presenteras den idéskiss som tagits fram i samarbete mellan Skövdebostäder och Skövde kommun och som den politiska styrgruppen nyligen gav sitt godkännande.

- Vi tycker att arbetsgruppen presenterar en mycket intressant idé för hur Södermalm kan utvecklas på lång sikt. Vi förstår att det kräver mycket arbete, utredningar och politiska beslut innan en sådan här helhet kan bli verklighet. Men det som vi ser som väldigt positivt är att förslaget innebär att anpassning till behoven för Superettan kan gå först och att den övriga utvecklingen kan ske både successivt och anpassat, säger Theres Sahlström, kommunalråd Skövde kommun.

- Jag tycker också att detta är ett mycket bra förslag. Det går helt i linje med kommunens vision om att tillsammans skapar vi ett tryggt Skövde där vi stärker livskvaliteten för oss själva och varandra, säger Johan Ask kommunalråd Skövde kommun.

Den första etappen i idéskissen att uppgradera Södermalms IP till Superettan är redan påbörjad i den mån att Skövde kommun just nu genomför en partneringupphandling.

- Jag är mycket nöjd över det samarbete som skett i det här projektet och som möjliggjort att vi kommer vidare med den så viktiga utvecklingen av Södermalms IP där vi ska uppnå Superettanstatus till 2025. Där kommer kommunen tillsammans med entreprenör och idrottsföreningar, med nyfikenhet och kreativitet, få till den bästa lösningen, säger Björn Söderlundh, kommundirektör i Skövde kommun.

Knyta samman centrum och Södermalm

Södermalm har en outnyttjad potential att förlänga centrum och skapa bättre tillgänglighet mellan centrum och stadens södra delar. Med fler människor närmare stadskärnan bidrar utvecklingen av Södermalm till ökat liv och rörelse i hela staden.

- Att bidra till utveckling av hela staden ligger så klart i vårt intresse som allmännyttigt bostadsbolag. Därför är det extra roligt att se i den idéskiss som tagits fram att vi kunnat tillföra kunskap om stadsdelsutveckling och bostadsplanering på ett sätt som också lyfter fram och ger plats för idrottens behov och funktioner. Vi har lyckats möjliggöra ett stråk som binder ihop centrum och Södermalm vilket blir bra för helheten i Skövde, säger Bernt Mårtensson, styrelseordförande Skövdebostäder.

På Södermalm samlar förslaget flera olika idrottsfunktioner och identifierar stadsdelen med just idrott. En modig vision om en stadsdel med tydlig identitet i idrotten.

Utveckling över 10 – 15 år minst

Det förslag som nu är framtaget bygger på en successiv utveckling av området. Förslaget till etapper kan justeras och det kan komma fram aspekter under arbetet framåt som gör att förutsättningarna ändras. En ambition med förslaget är att det ska gå att göra klart en etapp i taget så att det successivt blir klart och ordning i olika delar för att stadsdelen ska vara attraktiv under de 10 – 15 år det kan komma att ske arbeten här.

- Jag är ny i den här styrgruppen och är inte helt enig om att förslaget är bra. Jag anser att man borde gjort en analys och utredning kring ägande och drift av idrottsanläggningarna samt en mer utförlig analys av möjligheter att integrera dem med sådant som parkering, boende och energilösningar inom samma fastighet som grund för utformning av skissen. Nu blir ordningen den omvända; Skissen kommer före delar av analysen. Antalet bostäder som skisseras i förhållande till ytan är stort och de behöver därför prioriteras i tid, typ och mängd relativt två andra större pågående stadsdelsomvandlingsprojekt och relativt närliggande bebyggelse för att nå en god helhet, säger Torbjörn Bergman oppositionsråd Skövde kommun.

Uppdraget från kommunfullmäktige

Uppdraget beslutades formellt i Kommunfullmäktige och ska därför också redovisas där innan beslut tas om arbetet med etapper efter uppgraderingen av Södermalm ska fortsätta. Flera olika utredningar om de tekniska och fysiska förutsättningarna av platsen måste göras. Dessutom måste detaljplanearbeten med samråd och granskning ske. Även dialog med olika intressenter ska genomföras.

- Det här har varit ett väldigt spännande uppdrag och vi har lärt oss mycket i samarbetet med Skövde kommun. Tanken är att vi nu ska ha några olika intressentdialoger för att sedan presentera idéskissen tillsammans med eventuella synpunkter till Kommunfullmäktige. Därefter hoppas vi på ett beslut om ett nytt projektdirektiv för hur vi kan få ta detta vidare, säger Katarina Prick vd Skövdebostäder.

Mer bilder och information hittar ni på www.skovdebostader.se/sodermalm


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder bygger, förvaltar och erbjuder hållbara, prisvärda bostäder för alla som vill leva i Skövde. Genom ett starkt och långsiktigt engagemang för våra fastigheter, områden och staden i stort bidrar vi till positiv utveckling för ett hållbart och tryggt Skövde. Vi är medlemmar av Sveriges Allmännytta och ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Vi har drygt 5 500 bostäder och är Skövdes största hyresvärd. Våra drygt 100 medarbetare arbetar nära våra kunder, och tillsammans med dem skapar vi trygga och trivsamma hem för alla. Hem för dig. Nu och i framtiden.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson